Kelionės

Mūsų Rudens kelionių kryptys

Atėnai - poilsinė pažintinė kelionė
Ap­lan­kyk Atėn­us, pail­sėk prie kriš­to­lo spal­vos Jūr­os ir pa­liesk da­le­lę is­to­ri­jos, pa­ma­tyk di­din­giau­sius ar­chi­tek­tū­ros stat­in­ius.
Plačiau
Antalija - vienas populiariausių pasaulio kurortų
Į­do­miau­sios ar­cheo­log­inės vie­tos, įspū­din­ga is­to­ri­ja, vaiz­din­gi kriok­liai, smė­lio pap­lū­dy­miai, šil­ta jū­ra – lau­kia jū­sų. Tur­ki­jos Riv­je­ra, nuos­tab­ios kal­nų gran­di­nės, gra­ži gam­ta ir sve­tin­gi viet­in­iai bei iš­skir­ti­nė vir­tuvė.
Plačiau

Sekite mus